سهامداران شرکت گسترش سرمایه گذاری ملی

نام شرکت  درصد سهام   تعداد سهام   نمایه و لینک وب سایت
 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 49.9998%  499.998.000

سرمایه گذاری گروه ملی
 شرکت ایران خودرو 49.9998%  499.998.000
 
ایران خودرو

 شرکت سرمایه گذاری ساختمان و صنعت

 0.0001%  1000

www.mibic.ir

شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو 0.0001%   1000

ایسیکو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  0.0001%  1000

 شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

0.0001%  1000
وب سایت ندارد