مدیران شرکت

عباس بنی مهد

مدیر مالی و اداری تلفن 88505901 داخلی 321

حامد آراد

مدیر حسابرسی داخلی تلفن 88505901 داخلی 508