مدیران شرکت

عباس بنی مهد

مدیر مالی و اداری تلفن 88505901 داخلی 321

آیت اله شهباز

مدیر اعتبارات و عملیات لیزینگ تلفن 88505901 داخلی 212

حامد آراد

مدیر حسابرسی داخلی تلفن 88505901 داخلی 508

بهناز سرلک

سرپرست مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات تلفن 88505901 داخلی 120