اعضاء هیات مدیره شرکت لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی

نام و نام خانوادگی سمت وضعیت توضیحات
جناب آقای حامد کارگر سامانی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
 موظفنماینده سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 جناب آقای عبدالعلی صالحیرئیس هیئت مدیره
 غیر موظفنماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 جناب آقای حر باقری دانا
 نایب رئیس هیئت مدیره موظفنماینده شرکت  مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو